راهبرد تولید خطوط راهنمای سامانه

استراتژی تدوین خطوط  راهنما

به منظور اجرای خط مشی، تدوین برنامه های راهبردی، تعیین اهداف کلان و خرد، تبیین و عملیاتی نمودن طرحها، برنامه ها و ارزیابی شاخصهای عملکردی، مجموعه مستندات HSE شهرداری تهران در سه سطح طراحی شده است.

مجموعه کتابهای راهنمای HSE شهرداری تهران  به منظور  راهنمایی و ارائه ابزارهای مورد نیاز برای استقرار  و توسعه سامانه مدیریتHSE و کاربرد در تمامی سطوح شهرداری مناطق،سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران تهیه شده است و اهداف زیر را پوشش می دهد:

_راهنمایی مدیران و کارشناسان HSE شهرداری تهران در مورد الزامات HSE در تمامی زمینه های فعالیتی  شهرداری تهران

_ارائه مراجعی جامع برای تدوین مستندات HSE مورد نیاز در کلیه سطوح شهرداری

_اشاره به سایر مستندات مرتبط با هر یک از خطوط راهنما و شرح مختصری در مورد کاربرد آنها