مدیران HSE مناطق

منطقه

مدیر HSE

1

آقای فاتحی منش

2

آقای محمدیاری

3

خانم تارا

4

خانم بهادری

5

آقای آجرلو

6

خانم اکبری

7

خانم فرزدقی

8

آقای قنبری

9

آقای آوج

10

آقای نهرور

11

آقای ابراهیمی

12

آقای نادرزاد

13

آقای نظری

14

خانم شاهنگیان

15

آقای سالکی

16

خانم اقبالی

17

آقای حقیقت

18

خانم جمالی

19

آقای جنگجو

20

آقای رفیعی

21

آقای قدوسی

22

خانم نبرد