جلسات، شوراها و کمیته ها

 • برگزاری دور سوم جلسات هماهنگی پروژه های سامانه HSE شهرداری تهران

  دور سوم جلسات هماهنگی پروژه های سامانه HSE شهرداری تهران برگزار شد.

  Read More

 • تشکیل جلسه بیست و چهارمین نشست کمیته فنی پروژه نظارت بر عملکرد HSE پیمانکاران

  به نقل از واحد ارتباطات سامانه HSE شهرداری تهران کمیته فنی پروژه پیمانکاران بیست و چهارمین جلسه خود را در سامانه مدیریت HSE تشکیل داد.

  Read More

 • برگزاری کمیته فنی پروژه مدیریت HSE شهروندی

  به گزارش واحد ارتباطات سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران، در روز یکشنبه مورخ 4/5/94 تیم پروژه های مدیریت HSE شهروندی بیست و دومین جلسه خود را در محل سامانه HSE تشکیل دادند.

  Read More

 • اولین جلسه کمیته فنی پروژه بازرسی و نظارت بر عملکرد HSEپیمانکاران

  اولین جلسه کمیته فنی پروژه بازرسی و نظارت بر عملکرد HSE پیمانکاران21/11/93 در محل سامانه HSE برگزار گردید.

  Read More

 • دومین جلسه کمیته فنی پروژه نظارت بر عملکرد HSE پیمانکاران

  حوزه نظارت سامانه HSE  دومین نشست کمیته فنی پروژه نظارت بر عملکرد پیماتکاران را برگزار کرد.

  Read More

 • جلسه آشنایی بیشتر مدیران پروژه با راهنمای 018

  س ومین جلسه کمیته فنی پروژه نظارت بر عملکرد HSE   پیمانکاران در راستای آشنایی بیشتر مدیران پروژه با راهنمای 018 برگزار شد.

  Read More

 • چهارمین جلسه کمیته فنی پروژه نظارت بر عملکرد HSE پیمانکاران

  چهارمین جلسه کمیته فنی پروژه نظارت بر عملکرد HSE   پیمانکاران برگزار گردید.

  Read More

 • نخستین جلسه کمیته فنی پروژه توسعه HSE شهروندی

  نخستین جلسه کمیته فنی پروژه توسعه HSE شهروندی برگزار گردید.

  Read More

 • دومین جلسه کمیته فنی پروژه توسعه HSE شهروندی

  واحد ارتباطات و رسانه سامانه HSE از تشکیل دومین جلسه کمیته فنی پروژه توسعه HSE شهروندی خبر داد.

  Read More

 • برگزاری کارگاه آموزشی HSE معاونت فنی وعمران منطقه دو

  کارگاه آموزشی HSE معاونت فنی وعمران منطقه دو برگزارشد .

  Read More