مدل HSE شهروندی

مدل HSE شهرداری تهران

جدول 1 -  عناصر اصلی سیستم مدیریت HSE شهرداری تهران

عناصر سیستم مدیریت HSE

نشان دهنده

رهبری و تعهد

فرهنگ سازمانی و تعهد کلیه افراد از بالاترین رده سازمانی تا پایین­ترین سطح که اساس موفقیت سیستم است.

خط مشی و اهداف استراتژیک

اهداف مشترک، اصول عملکرد و اشتیاق نسبت به جنبه های سلامت، ایمنی و محیط زیست

سازماندهی، منابع و مستندسازی

سازماندهی افراد، منابع و مستندسازی برای عملکرد و اجرای صحیح HSE

ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک

شناسایی و ارزیابی ریسک­های HSE، برای فعالیت­ها، محصولات، خدمات و توسعه اقدامات کاهنده ریسک

طرح ریزی

برنامه ریزی برای هدایت و اجرای فعالیت­های کاری شامل برنامه ریزی برای اجرای تغییرات و واکنش در شرایط اضطراری

اجرا و پایش

اجرا و پایش فعالیت ها و چگونگی انجام اقدامات اصلاحی در مواقع لزوم

ممیزی و بازنگری

ارزیابی های دوره ای از عملکرد سیستم، اثربخشی آن و تناسب کلی سیستم