عناصر مدل سیستم مدیریت HSE

عناصر مدل سیستم مدیریت HSE شهرداری تهران

 

این مدل از 7 عنصر به شرح زیر تشکیل شده است:


1.       رهبری و تعهد

2.       خط مشی و اهداف استراتژیک

3.       سازماندهی، منابع و مستندسازی

4.       ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک

5.       طرح ریزی

6.       اجرا و پایش

7.       ممیزی و بازنگری


جدول 2 -  عناصر اصلی، زیر عناصر و زیر بندهای سیستم مدیریت HSE شهرداری تهران


شماره عنصر

عنوان عنصر اصلی

زیرعناصر

زیربندها

اول

رهبری و تعهد

-

-

دوم

خط مشی و اهداف استراتژیک

2-1 هدف گذاری و اولویت بندی اهداف استراتژیک

2-2 برنامه ریزی تحقق اهداف استراتژیک

-

سوم

سازماندهی، منابع و مستندسازی

3-1 ساختار سازمانی و مسئولیتها

3-2 نماینده (نمایندگان) مدیریت

3-3 منابع

3-4- شایستگی و صلاحیت

3-5- آموزش

3-6- پیمانکاران

3-7- ارتباطات

3-8- مشارکت و مشاوره

3-9- مستندسازی و کنترل مستندات

3-7-1- ارتباطات درون سازمانی

2-7-2- ارتباطات برون سازمانی

3-9-1- مستندات نظام مدیریت HSE

3-9-2- کنترل مستندات

چهارم

ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک

4-1 شناسایی خطرات و اثرات آنها

4-2 ارزیابی ریسک

4-3 ثبت خطرات و اثرات آنها

4-4 اهداف و معیارهای عملکردی

4-5 اقدامات کاهش ریسک

ـ

پنجم

طرح ریزی

5-1 کلیات

5-2 یکپارچگی سرمایه

5-3 روشهای اجرایی و دستورالعملها

5-4 مدیریت تغییر

5-5 طرح ریزی شرایط اضطراری

5-6 مدیریت دانش

5-3-1 تدوین روشهای اجرایی

5-3-2 صدور دستورالعمهای کاری

ششم

اجرا و پایش

 

6-1 فعالیتها و وظایف

6-2 پایش

6-3 سوابق

6-4 عدم انطباق و اقدام اصلاحی

6-5 گزارش حوادث

6-6 پیگیری حوادث

-

هفتم

ممیزی و بازنگری

7-1 ممیزی

7-2 بازنگری

-