آموزش

برنامه‌های آموزشی در این پروژه در قالب آموزش تخصصی تیم ارزیابی ریسک پروژه  برنامه‌ریزی‌ و انجام شده است.

این آموزشها در 3 روز برای سه گروه مختلف از ارزیابان ارائه شد. مجموع نفر ساعت آموزشی این تیم، حدود 120 نفر ساعت است.